สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    ข้อมูลหน่วยงาน  ประวัติความเป็นมา  
  ประวัติความเป็นมา   
 

ความเป็นมาของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐


               พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เกิดขึ้นโดยมีการยกร่างกฎหมายในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน  เนื่องจากในยุคนั้นได้เน้นกระบวนการที่โปร่งใสในระบบราชการ  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเสนอต่อรัฐบาลให้จัดตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเรื่องนี้ขึ้น โดยได้มีการจัดทำร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้ดำเนินการยกร่างสำเร็จในระดับหนึ่ง ทำให้แนวความคิดในเรื่องกฎหมายข้อมูลข่าวสารแพร่หลายออกมาอย่างกว้างขวาง แต่ขณะนั้นไม่มีโอกาสเสนอต่อรัฐสภา   จนกระทั่งในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงได้มีการเสนอรัฐสภามีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และได้มีการประกาศเป็นกฎหมายในราชกิจ  จานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๐โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 เป็นต้นมา

ผู้เข้าเยี่ยมชม 1957    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today