สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    การตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการฯ  link แผนการตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ  
  link แผนการตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ   

แผนการตรวจราชการกระทรวง ปี พ.ศ. 2563




link สำนักตรวจราชการกระทรวง







ผู้เข้าเยี่ยมชม 183    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today