สำนักตรวจราชการ (สตร.)
 
เมนูหลัก
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    ระเบียบ/คำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งแต่งตั้งปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)  
  คำสั่งแต่งตั้งปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)   
src=http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpgคำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 1421/2562 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนดรบวาระ (จ.แพร่)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 131/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)


คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ก่อนมีระเบียบฯ ปี 2562


คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 150/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 129/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 139    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today