สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    ระเบียบ/คำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งแต่งตั้งปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)  
  คำสั่งแต่งตั้งปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)   
-คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 src=http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

- คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 57/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ จังหวัดนนทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง


- คำสั่ง 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 45/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 -2565) เพิ่มเติม


-
คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 28/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 -2565) (จ.อุบลราชธานี)

-
คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

- คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 1421/2562 เรื่อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนพ้นจากตำแหน่งก่อนดรบวาระ (จ.แพร่)


- คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 131/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ก่อนมีระเบียบฯ ปี 2562


คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 150/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 129/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 325    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today