สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาฯภาคประชาชน ชุดที่ 1  
  ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาฯภาคประชาชน ชุดที่ 1   

หัวข้อย่อย   
 1. ประกาศรับสมัคร
 2. ใบสมัคร
 3. หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

จำนวนทั้งหมด 1 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 885    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today