สำนักตรวจราชการ (สตร.)
 
เมนูหลัก
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    ข้อมูลพื้นฐานด้านการตรวจราชการ  คำสั่งรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  
  คำสั่งรับผิดชอบเขตตรวจราชการ   


เนื้อหา   
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 102/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
รายละเอียด : นายยงยุทธ สุทธิชื่น (เขตส่วนกลาง), นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย(เขต1,12),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต2),นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย(เขต3,4),นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์(เขต5,7),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต8,9),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นางสุมิตรา อติศัพท์(เขต13,14),นางดวงตา ตันโช(เขต15,16),นายพีระ ทองโพธิ์(เขต17,18)
 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขตส่วนกลาง,2),นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย(เขต1,12),นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย(เขต3,4,7),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต5,6),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต8,9),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายกรีฑา สพโชค(เขต13,14), นางดวงตา ตันโช(เขต15,16), นายพีระ ทองโพธิ์(เขต17,18) อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 262/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561
เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
รายละเเอียด : พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขตส่วนกลาง,2,3),นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย(เขต1,4,7),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต5,6),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต8,9),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายกรีฑา สพโชค(เขต13,14),นางดวงตา ตันโช(เขต15,16),นายพีระ ทองโพธิ์(เขต15,16,17,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
รายละเเอียด : พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขตส่วนกลาง,2,3),นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย(เขต1,4,7),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต5,6),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต8,9),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายกรีฑา สพโชค(เขต13,14), นายพีระ ทองโพธิ์(เขต15,16,17,18)
 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 206/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,3,9,14),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,5),นายนริสชัย ป้อมเสือ(เขต2),นายโชคชัย เดชอมรธัญ(เขต4),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6,7),นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย(เขต8),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายศักดิ์ สมบุญโต(เขต12), นายกรีฑา สพโชค(เขต13), นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต15,16,17,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 100/2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,3,9,14),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,5),นายนริสชัย ป้อมเสือ(เขต2),นายโชคชัย เดชอมรธัญ(เขต4),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6,7),นายพศิน โกมลวิชญ์(เขต8),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายศักดิ์ สมบุญโต(เขต12), นายกรีฑา สพโชค(เขต13), นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต15,16,17,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 76/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,3,9,14),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,2,5),นายโชคชัย เดชอมรธัญ(เขต4),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6,7),นายพศิน โกมลวิชญ์(เขต8),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายศักดิ์ สมบุญโต(เขต12), นายกรีฑา สพโชค(เขต13), นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต15,16,17,18)
 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 336/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,3,9,14),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต1,6,7),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต2,15,16),นายโชคชัย เดชอมรธัญ(เขต4),
พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต5,17,18),นายพศิน โกมลวิชญ์(เขต8),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11,13),นายศักดิ์ สมบุญโต(เขต12) 
 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 306/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,3,9,14),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,2,5),นายโชคชัย เดชอมรธัญ(เขต4),
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6,7,18),นายพศิน โกมลวิชญ์(เขต8),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11,13),นายศักดิ์ สมบุญโต(เขต12),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต15,16,17)

 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 215/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,18),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,2),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,4),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5,9),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต7,15),พ.ต.ท.พงศ์พร พรามณ์เสน่ห์(เขต8),นายอิสระ ศิริวรภา(เขต10),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต11,14),นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์(เขต12,17),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต13),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต16)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 100/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,18),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,2),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,4),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5,9),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต7,15),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายอิสระ ศิริวรภา(เขต10),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต11,14),นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์(เขต12,17),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต13)
 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 3/2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,6,18),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,2),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,4),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5,9),
นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต7,15),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายอิสระ ศิริวรภา(เขต10,13),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต11,14),นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์(เขต12,17)

 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 235/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต1,14),นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์(เขต2,12)
,นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,4),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5,9),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),
นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต7,15),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายอิสระ ศิริวรภา(เขต10,13),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต17,18),

 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 70/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต1,14),นายอิสระ ศิริวรภา(เขต2,18)
,นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4,9),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),
นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต7,15),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายวีระชัย ชมสาคร(เขต10,13),พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์(เขต12),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต17)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 27/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,7),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต1,14),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต2,15),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4,9),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายวีระชัย ชมสาคร(เขต10,13),พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์(เขต12),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต17,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 349/2558 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,7),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต1,14),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต2,15),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,12),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4,9),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายวีระชัย ชมสาคร(เขต10,13),พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์(เขต12),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต17,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 311/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรชัย มูลทองโร่ย(เขตส่วนกลาง,13(ยโสธร),15,17), นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต1,2,14(ชัยภูมิ)),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,12,13(อำนาจเจริญ)),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4,9,14(สุรินทร์)),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5,14(บุรีรัมย์),18),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11,13(อุบลราชธานี)),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต7,10,14(นครราชสีมา)),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,13 (ศรีสะเกษ),16)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 89/2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรชัย มูลทองโร่ย(เขตส่วนกลาง,15),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต1,2),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4),นายอำนวย โชติสกุล(เขต5,12),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),นางอรวรรณ ขุมทรัพย์(เขต7),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต9),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต10),นางสาวอัมพวัน เจริญกุล(เขต13,17),นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ(เขต14,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2558 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรชัย มูลทองโร่ย(เขตส่วนกลาง,15),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต1,2),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4),นายอำนวย โชติสกุล(เขต5,12),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),นางอรวรรณ ขุมทรัพย์(เขต7,18),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต9),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต10,14),นางสาวอัมพวัน เจริญกุล(เขต13,17)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 147/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรชัย มูลทองโร่ย(เขตส่วนกลาง,3,15),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต1,2),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4),นายอำนวย โชติสกุล(เขต5,12),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),นางอรวรรณ ขุมทรัพย์(เขต7,18),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต9),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต10,14),นางสาวอัมพวัน เจริญกุล(เขต13,17)
จำนวนทั้งหมด 110 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2096    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today