สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    ข้อมูลพื้นฐานด้านการตรวจราชการ  คำสั่งรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  
  คำสั่งรับผิดชอบเขตตรวจราชการ   


เนื้อหา   
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 313/2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา (เขตส่วนกลาง), นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย (เขต1,12), นางสุมิตรา อติศัพท์ (เขต2,14.17), นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย (เขต3,9), นายพีระ ทองโพธิ์ (เขต4,18), นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ (เขต5,7,10), นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต (เขต6,16), นายจิรายุ นันท์ธราธร (เขต8,13), นางสาวอรนุช ศรีนนท์ (เขต11,15)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 102/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
รายละเอียด : นายยงยุทธ สุทธิชื่น (เขตส่วนกลาง), นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย(เขต1,12),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต2),นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย(เขต3,4),นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์(เขต5,7),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต8,9),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นางสุมิตรา อติศัพท์(เขต13,14),นางดวงตา ตันโช(เขต15,16),นายพีระ ทองโพธิ์(เขต17,18)
 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขตส่วนกลาง,2),นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย(เขต1,12),นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย(เขต3,4,7),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต5,6),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต8,9),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายกรีฑา สพโชค(เขต13,14), นางดวงตา ตันโช(เขต15,16), นายพีระ ทองโพธิ์(เขต17,18) อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 262/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561
เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
รายละเเอียด : พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขตส่วนกลาง,2,3),นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย(เขต1,4,7),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต5,6),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต8,9),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายกรีฑา สพโชค(เขต13,14),นางดวงตา ตันโช(เขต15,16),นายพีระ ทองโพธิ์(เขต15,16,17,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
รายละเเอียด : พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขตส่วนกลาง,2,3),นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย(เขต1,4,7),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต5,6),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต8,9),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายกรีฑา สพโชค(เขต13,14), นายพีระ ทองโพธิ์(เขต15,16,17,18)
 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 206/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,3,9,14),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,5),นายนริสชัย ป้อมเสือ(เขต2),นายโชคชัย เดชอมรธัญ(เขต4),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6,7),นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย(เขต8),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายศักดิ์ สมบุญโต(เขต12), นายกรีฑา สพโชค(เขต13), นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต15,16,17,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 100/2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,3,9,14),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,5),นายนริสชัย ป้อมเสือ(เขต2),นายโชคชัย เดชอมรธัญ(เขต4),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6,7),นายพศิน โกมลวิชญ์(เขต8),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายศักดิ์ สมบุญโต(เขต12), นายกรีฑา สพโชค(เขต13), นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต15,16,17,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 76/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,3,9,14),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,2,5),นายโชคชัย เดชอมรธัญ(เขต4),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6,7),นายพศิน โกมลวิชญ์(เขต8),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11),นายศักดิ์ สมบุญโต(เขต12), นายกรีฑา สพโชค(เขต13), นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต15,16,17,18)
 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 336/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,3,9,14),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต1,6,7),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต2,15,16),นายโชคชัย เดชอมรธัญ(เขต4),
พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต5,17,18),นายพศิน โกมลวิชญ์(เขต8),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11,13),นายศักดิ์ สมบุญโต(เขต12) 
 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 306/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,3,9,14),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,2,5),นายโชคชัย เดชอมรธัญ(เขต4),
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6,7,18),นายพศิน โกมลวิชญ์(เขต8),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต10,11,13),นายศักดิ์ สมบุญโต(เขต12),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต15,16,17)

 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 215/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,18),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,2),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,4),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5,9),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต7,15),พ.ต.ท.พงศ์พร พรามณ์เสน่ห์(เขต8),นายอิสระ ศิริวรภา(เขต10),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต11,14),นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์(เขต12,17),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต13),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต16)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 100/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,18),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,2),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,4),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5,9),นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต(เขต6),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต7,15),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายอิสระ ศิริวรภา(เขต10),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต11,14),นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์(เขต12,17),นางสาวอรนุช ศรีนนท์(เขต13)
 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 3/2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,6,18),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต1,2),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,4),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5,9),
นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต7,15),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายอิสระ ศิริวรภา(เขต10,13),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต11,14),นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์(เขต12,17)

 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 235/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต1,14),นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์(เขต2,12)
,นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,4),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5,9),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),
นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต7,15),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายอิสระ ศิริวรภา(เขต10,13),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต17,18),

 อ่านต่อ
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 70/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต1,14),นายอิสระ ศิริวรภา(เขต2,18)
,นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4,9),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),
นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต7,15),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายวีระชัย ชมสาคร(เขต10,13),พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์(เขต12),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต17)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 27/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,7),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต1,14),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต2,15),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4,9),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายวีระชัย ชมสาคร(เขต10,13),พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์(เขต12),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต17,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 349/2558 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขตส่วนกลาง,7),นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์(เขต1,14),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต2,15),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,12),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4,9),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายวีระชัย ชมสาคร(เขต10,13),พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์(เขต12),พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์(เขต17,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 311/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรชัย มูลทองโร่ย(เขตส่วนกลาง,13(ยโสธร),15,17), นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต1,2,14(ชัยภูมิ)),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3,12,13(อำนาจเจริญ)),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4,9,14(สุรินทร์)),นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์(เขต5,14(บุรีรัมย์),18),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11,13(อุบลราชธานี)),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต7,10,14(นครราชสีมา)),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,13 (ศรีสะเกษ),16)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 89/2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรชัย มูลทองโร่ย(เขตส่วนกลาง,15),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต1,2),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4),นายอำนวย โชติสกุล(เขต5,12),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),นางอรวรรณ ขุมทรัพย์(เขต7),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต9),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต10),นางสาวอัมพวัน เจริญกุล(เขต13,17),นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ(เขต14,18)
  คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2558 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558
เรื่อง
มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

รายละเเอียด : นายจิรชัย มูลทองโร่ย(เขตส่วนกลาง,15),นางประภาศรี บุญวิเศษ(เขต1,2),นายไพโรจน์ อาจรักษา(เขต3),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต4),นายอำนวย โชติสกุล(เขต5,12),นายสมพาศ นิลพันธ์(เขต6,11),นางอรวรรณ ขุมทรัพย์(เขต7,18),นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(เขต8,16),นายนพปฎล เมฆเมฆา(เขต9),นายจิรายุ นันท์ธราธร(เขต10,14),นางสาวอัมพวัน เจริญกุล(เขต13,17)
จำนวนทั้งหมด 113 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2293    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today