สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   

หัวข้อย่อย   

ในจังหวัดหนึ่งมีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
“ทปษ.ภาคประชาชน” 4 ด้าน
ด้านละไม่เกิน 3 คน
ด้านเศรษฐกิจ     ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านวิชาการ

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมีหน้าที่
(1) ให้คำปรึกษา ข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเด็นปัญหาในพื้นที่
    แก่ผู้ตรวจราชการ ในเรื่องที่ตรวจราชการ หรือตามที่ได้รับ
    การประสานงาน
(2) เข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการตามที่ได้รับ
    การประสานงาน
(3) นำนโยบาย และผลงานของหน่วยงานที่ได้รับจากการ
    เข้าร่วมการตรวจราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
    ในพื้นที่ได้รับทราบ และแจ้งผลให้ผู้ตรวจราชการทราบด้วย
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ตรวจราชการมอบหมาย

คุณสมบัติของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ต้องมีความรู้และประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง แรงงาน อุตสาหกรรม
การเกษตร การพำณิชย์ การคมนาคม การท่องเที่ยว หรือการพลังงาน

ด้านสังคม
เกี่ยวกับสังคม สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ชุมชน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชำติ

ด้านวิชาการ

เกี่ยวกับการศึกษา กฎหมาย การวิจัย การบริหารจัดการ ความมั่นคง
การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการสื่อสาร

src=http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpgคู่มือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (รวมเล่ม)
-
หน้าปก
-
คำนำ
-
สารบัญ

  ๑.
กฎหมาย แนวความคิด และที่มาเกี่ยวกับนโยบายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  ๒.
เจตนารมณ์ของการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
  ๓.
ที่มาของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๔.
สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๕.
แนวทางการปฏิบัติงานที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
                                   ภาคผนวก
                                  ๖. ผังกระบวนงาน หน้า ๑๑ - ๑๔


ผลการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชภาคประชาชน ปี 2560

ผลการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2554
จำนวนทั้งหมด 9 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3704    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today