สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    บุคลากรด้านการตรวจราชการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่   
 
ภาคกลาง ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
ผู้เข้าเยี่ยมชม 502    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today