สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    บุคลากรด้านการตรวจราชการ  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี        
 
นายจิรายุ นันท์ธราธร
เขตตรวจราชการที่ 8 และ 13
นางสาวปภัสมน  อัมราลิขิต
เขตตรวจราชการที่ 6 และ 16
นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย
เขตตรวจราชการที่ 3,9 และ 12
นายพีระ  ทองโพธิ์
เขตตรวจราชการที่ 1 4 และ 18
 
     
 นางสุมิตรา  อติศัพท์
เขตตรวจราชการที่ 2,14 และ 17
 นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์
เขตตรวจราชการที่ 7 และ 15
 พลเอก ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา
เขตตรวจราชการส่วนกลาง
นายสมเกียรติ  ธงศรี
เขตตรวจราชการที่ 5 10 และ 11 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 934    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today