สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ  บุคลากรด้านการตรวจราชการ  
  บุคลากรด้านการตรวจราชการ   

 
หัวข้อย่อย        
นายจิรายุ นันท์ธราธร
เขตตรวจราชการที่ 8 และ 13
นางสาวปภัสมน  อัมราลิขิต
เขตตรวจราชการที่ 6 และ 16
นางสาวอรนุช  ศรีนนท์
เขตตรวจราชการที่ 11 และ 15
นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย
เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9
นายพีระ  ทองโพธิ์
เขตตรวจราชการที่ 4 และ 18
   
นางสาวสุรุ่งลักษณ์  เมฆะอำนวยชัย
เขตตรวจราชการที่ 1 และ12
 นางสุมิตรา  อติศัพท์
เขตตรวจราชการที่ 2,14 และ 17
นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์
เขตตรวจราชการที่ 5,7 และ 10
 พลเอก ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา
เขตตรวจราชการส่วนกลาง
 
 
ภาคกลาง ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
 เจ้าหน้าที่ประจำเขตตรวจราชการ ตามคำสั่งสำนักตรวจราชการ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
เขตตรวจราชการส่วนกลาง เขตตรวจราชการที่ 1 และ 12 เขตตรวจราชการที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9
เขตตรวจราชการที่ 4 และ 18 เขตตรวจราชการที่ 5 และ 10 เขตตรวจราชการที่ 6 และ 16 เขตตรวจราชการที่ 7
เขตตรวจราชการที่ 8 และ 13 เขตตรวจราชการที่ 11 และ 15 เขตตรวจราชการที่ 14 และ 17

จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1171    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today