สำนักตรวจราชการ (สตร.)
 
เมนูหลัก
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ  การติดตามและประเมินผลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ  
  การติดตามและประเมินผลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ   
หัวข้อย่อย   
มาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 กำหนดให้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เร่งรัดติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด  และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) อย่างน้อยปีละสองครั้ง
 

จำนวนทั้งหมด 2 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1751    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today