Public Service Center
 
Agencies within The Office of the Permanent Secretary  Public Service Center   Data  
  Data   
 
Content   
 
   
     
 Download เอกสาร  Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
     
     
 Download เอกสาร   Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 4. กระทรวงพลังงาน  5. กระทรวงพาณิชย์  6. กระทรวงมหาดไทย 
     
     
 Download เอกสาร   Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 7. กระทรวงแรงงาน  8. กระทรวงวัฒนธรรม  9. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     
     
 Download เอกสาร   Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 10. กระทรวงสาธารณสุข  11. กระทรวงอุตสาหกรรม  12. สำนักงานตารวจแห่งชาติ 
     
     
 Download เอกสาร   Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 13. กรุงเทพมหานคร  14. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
     
     
 Download เอกสาร     
 16. กระทรวงการคลัง     
 More...
 
     
     
 Download เอกสาร  Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 1. หนังสือแจ้งผลหน่วยงาน  2. บัญชีสรุปผลการคัดกรองเอกสาร 3. รายชื่อผู้ประสานงาน
   
     
 Download เอกสาร   Download เอกสาร   
 4. หลักเกณฑ์ด้านผลลัพธ์  5. คู่มือการตรวจสอบผลคัดกรอง 2563   
 More...
  1. มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี


มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46858

2.ข่าวประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ข้อมูล Covid-19 ทำเนียบรัฐบาล"


ข่าวประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ข้อมูล Covid-19 ทำเนียบรัฐบาล"
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46812


3. จำนวนเรื่องร้องทุกข์ เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111


กรณีปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46813


4. ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication)ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication)
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46932

5.สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


สถานการณ์ทั่วโลก
https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65


สถานการณ์ประเทศไทย
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

6.ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 


สถานการณ์ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php

7.ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


อินโฟกราฟฟิก สำหรับประชาชน
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php

8.คำแนะนำ : มาตรการ
มาตรการเยียวยาของรัฐบาล

https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1220

กรมควบคุมโรคคำแนะนำ : มาตรการ
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/measure.php

กรุงเทพมหานคร


คำแนะนำ : มาตรการของ กรุงเทพมมหานคร
http://www.bangkok.go.th/covid19/page/main/4151/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

8.ข่าวไทยคู่ฟ้า


ข่าวหน้ากากอนามัย
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46819

9.ข่าวด้านแรงงาน 


ข่าวแรงงาน 
http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46820
ข่าวกระทรวงแรงงาน
https://www.mol.go.th/

 More...
 

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 108 อรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

1. รายละเอียดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. กำหนดการ 

3. แบบตอบรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. แบบประเมินโครงการฯ 

5. เอกสารประกอบการบรรยาย
 More...
All 4 Paragraph Page   [ 1 ]  
Visitors 239    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today