Public Service Center
 
Agencies within The Office of the Permanent Secretary  Public Service Center     Government Easy Contact Center: GECC  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2563  
  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2563   
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563
 


 คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก


คู่มือสำหรับหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2563


ประเด็นคำถำม-คำตอบ
GECC 2563
Visitors 1038    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today