Public Service Center
 
Agencies within The Office of the Permanent Secretary  Public Service Center   การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน    
 
Content   
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย และนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการและนำผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำกิจกรรมสาธาณประโยชน์ “ทำความสะอาดห้องน้ำและลานวัด อิ่มใจ อิ่มบุญ” More...
  เมื่อวันที่ 4 – 5 มิ.ย. 2562 คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 กรณีขอคัดค้าการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัทภูทองอันดา จำกัด เลขคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๑ และ ๒/๒๕๖๑ ในพื้นที่บ้านในวงเหนือในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โดยดำเนินการตามแนวทาง Gov Lab More...
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 (นายสมพาศ นิลพันธ์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะ ในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ชุมชนแม่กุ More...
  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในฐานะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการลักลอบขุดดินใน จังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในฐานะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการลักลอบขุดดินในเขต ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  More...
All 4 Paragraph Page   [ 1 ]  
Visitors 274    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today