Public Service Center
 
Agencies within The Office of the Permanent Secretary  Public Service Center     Report of PSC    รายงานประจำเดือน   ปีงบประมาณ 2562  
  ปีงบประมาณ 2562   


สรุปเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นจากประชาชน ที่ใช้บริการผ่าน 1111 และที่ยื่นเรื่องต่อ คสช.
 


Visitors 451    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today