Public Service Center
 
Agencies within The Office of the Permanent Secretary  Public Service Center     Government Easy Contact Center: GECC  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2560  
  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2560   
 
 ประกาศผล GECC 2560 


ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2560


พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

ภาพบรรยากาศงาน 

DOWNLOAD
Visitors 1496    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today