Public Service Center
 

 

 

รายงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

 ราษฎรชุมชนไทรคู่ กม. 11 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานสำหรับสัญจรของรถจักรยานยนต์จากฝั่งชุมชนไทรคู่  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ราษฎรชุมชนไทรคู่ กม. 11 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานสำหรับสัญจรของรถจักรยานยนต์จากฝั่งชุมชนไทรคู่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปยังฝั่งถนนกำแพงเพชร 2 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   More...  กลุ่มผู้ประกันตน ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 39 และ 40 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กลุ่มผู้ประกันตน จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 39 และ 40 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกับขอให้พิจารณานำเงินทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  More...
 สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย ขอให้กรมบังคับคดีชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้กรมบังคับคดีชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  More...  สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ขอขอบคุณรัฐบาลกรณีแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอขอบคุณรัฐบาลกรณีแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติไปได้   More...
 ชมรมเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอให้พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ชมรมเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  More...  ชมรมพี่น้องจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร ขอให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในตลาดนัดจตุจักร  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ชมรมพี่น้องจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในตลาดนัดจตุจักร เนื่องจากเห็นว่ากรุงเทพมหานครไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2539 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องตลาด พ.ศ. 2546   More...
View All...
 
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 7/2563 (10/7/2020)   เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 7/2563 โดยสำนักตรวจราชการ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  More...  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน 10 องค์กร (10/7/2020)   เมื่่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน 10 องค์กร เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ประเด็นการประชุมหารือได้แก่ ขอให้กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการ  More...
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 6/2563 (1/7/2020)   วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 6/2563 โดย สตร. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  More...  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 5/2563โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช. เป็นฝ่ายเลขานุการ (23/6/2020)   วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 5/2563 โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  More...
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 4/2563 (10/6/2020)   วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 108 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 4/2563 โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช. ได้เข้าร่วมประชุมด้วยที่ประชุมได้มีการพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2563  More...  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. และ สกถ.) ครั้งที่ 3/2563 (10/6/2020)   วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 108 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. และ สกถ.) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และสำนักงานโฉนดชุมชน เข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศบช.  More...
View All...
 
 นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ถวายถังรองรับขยะให้วัดดอนเมือง พระอารามหลวง และได้มอบถังรองรับขยะให้กับ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง และโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีนักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์  More...  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ถวายถังรองรับขยะให้วัดน้อยนพคุณ และได้มอบถังรองรับขยะให้กับ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดน้อยนพคุณ และโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์  More...
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ถวายถังรองรับขยะให้วัดประชาระบือธรรม และได้มอบถังรองรับขยะให้กับ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดประชาระบือธรรม และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี ) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ(นายนพพร  More...  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ถวายถังรองรับขยะให้วัดโสมนัสราชวรวิหารและได้มอบถังรองรับขยะให้กับ โรงเรียนวัดโสมนัส และโรงเรียนราชวินิต มัธยม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร โรงเรียนวัดโสมนัส และโรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา  More...
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ถวายถังรองรับขยะให้วัดเบญจมบพิตรและได้มอบถังรองรับขยะให้กับโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  More...  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมด้วยนายอิทธิพล ช่างกลึงดีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรณีการแก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมด้วยนายอิทธิพล ช่างกลึงดีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กรณีการแก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  More...
View All...
 


ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน  สำนักนายกรัฐมนตรี 1111       facebook ศูนย์บริการประชาชน
       

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็ทรอนิกส์ของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       
   
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสาพระราชทาน

        
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
   
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การดำเนินโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองตามหลักการทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
ระเบิดและไฟใหม้
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
 


 
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ CCEO
21 มกราคม 2563
การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับ (...) พ.ศ. ....
 
 

 
 
 
 
 
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 
 GECC Online
(ระบบยื่นใบสมัคร ออนไลน์)
 คู่มือการสมัครออนไลน์ 2563 


 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 6 คณะที่ 7 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 6 คณะที่ 7 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุโขทัย ตามลำดับ   More...   คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดลำปาง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู  More...  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 5 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 5 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพิษณุโลก  More...
 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 3 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 3 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชุมพร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร  More...  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 3 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 3 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชุมพร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร  More...  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 4 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 คณะที่ 4 คณะที่ 5 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา  More...
View All...

 
     
       
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
เอกสารบรรยายGECC วันที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 แบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู่
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจําปี พ.ศ. 2563
     
     
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562
ภาพการรับโล่รับรองมาตรฐาน
การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2562
ภาพบรรยากาศการรับโล่รับรองมาตรฐาน
การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2562
 
     
     
  ประเด็นคำถำม-คำตอบ
GECC 2563
 
 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today