กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
 
   HRD E - Learning
 
   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ผลสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
   แบบคำขออนุญาตถ่ายเอกสาร
   ข่าวกิจกรรม
 
ตู้ สปน. เติมสุข
............................................................................................................................................

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563
 
............................................................................................................................................

การมอบสิ่งของช่วยเหลือบุคลากร สปน.

............................................................................................................................................
การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2563 
............................................................................................................................................
 

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สปน. ครั้งที่ 4/2563
............................................................................................................................................

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนหรือแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการและบริหาร
ใน นร.
............................................................................................................................................

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าทดแทนและการช่วยเหลือ ครั้งที่ 2/2563 
............................................................................................................................................

การพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2563
............................................................................................................................................

พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติของข้าราชการพลเรือนดีเด่น สปน. ประจำปี พ.ศ. 2562
............................................................................................................................................

พิธีมอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของ สปน. ประจำปีการศึกษา 2562
............................................................................................................................................
   เรื่องน่ารู้
         
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างยั่งยืน
...........................................................................................................................................
         
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) คืออะไร ?
...........................................................................................................................................
        
สมรรถนะ 7 ประการ สำหรับผู้นำยามวิกฤต
...........................................................................................................................................
        
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 
...........................................................................................................................................
          
วิธีการปรับ Mindset ฉบับพร้อมใช้
 
...........................................................................................................................................
          
สิทธิประโยชน์ กบข.

 
นางมาลินี ภาวิไล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางช่อทิพย์ โหระกุล
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                            

        

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today