สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) Office of the official Information Commission (O.I.C.)
 
 
   ข่าว / กิจกรรม
 
 การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2540 ประจำปี 2561 (2/10/2018)
    อ่านต่อ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (28/2/2019)
    อ่านต่อ
 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (28/2/2019)
       อ่านต่อ
 ระบบร้องเรียนออนไลน์ (3/5/2019)
 
 
 
  อ่านต่อ
 การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2561 - 2562 (1/10/2019)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   สื่อสิ่งพิมพ์ / สื่อโสตฯ

 รายงานประจำปี 2561 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (1/10/2019)
    อ่านต่อ
 รายงานประจำปี 2560 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (2/10/2018)
    อ่านต่อ
 คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2560 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (7/5/2018)
 
  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   พระราชบัญญัติควรรู้
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

 OFFICIAL INFORMATION ACT, B.E. 2540  

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  

 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙  

 คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดย นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์     

  คู่มือสิทธิประชาชนในการปฏิบัติราชการทางปกครอง  

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      พยากรณ์อากาศ
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today