กองคลัง
           
   สถิติการใช้งาน

   ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง
 
 รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 (13/7/2020)  
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (15/6/2020)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 (15/6/2020)
  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (10/6/2020)
  รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 (8/5/2020)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (15/4/2020)
 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 (13/4/2020)
 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (20/3/2020)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 563 (17/3/2020)
 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (12/3/2020)
 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21/2/2020)
  รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 (12/2/2020)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (7/2/2020)
 รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 (14/1/2020)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (14/1/2020)
ดูทั้งหมด...
   หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง
 
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)
 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน
ดูทั้งหมด...
   กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
 นร 0702/ ว 112 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด...
   ปฏิทิน

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
   แบบสำรวจ

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today