พระคาถาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   วาระงานผู้บริหาร
 วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์) 


เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อน และ/หรือ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูง ในสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เวลา ๑๘.๒๐ น. เข้าร่วมพิธีต้อนรับนักกีฬาและมอบเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ และรายการแข่งขันระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย - โลก) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อน และ/หรือ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูง ในสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

เวลา ๑๔.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


 เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมอนุกรรมการตรวจประเมิน GECC ภาคกลาง ณ ห้องประชุม ๑๑๑

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้่าราชการครู ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงาน ก.พ. (เดิม)
  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข็มตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ 70 ปี
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.govchannel.go.th
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย

ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today