วาระงานผู้บริหาร
 วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)

ปฏิบัติราชการประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ประชุมหารืองานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๐๐ น.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบฯ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น.  ประชุมชี้แจงการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ "บัวบาทยาตรา" ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เวลา ๑๕.๓๐ น.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ณ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุม ๑๑๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น.  ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเกษตรกร ๔ ภาค ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.govchannel.go.th
เสนอข้อคิดเห็น
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559
การให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
 
ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate library banknotes nacc.go.th/e_learning prd.go.th thaifruits-online banknote 20 smartjob.doe.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today