วาระงานผู้บริหาร
 วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)

เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สปน. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกรวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) โครงการจัดทำแผนการจัดตั้งและพัฒนาระบบร้านจำหน่ายสินค้า OTOP SHOWCASE ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประชุมคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้อง ประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะทำงานบูรณาการข้อมูลและพิจารณาดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สปน. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกรวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) โครงการจัดทำแผนการจัดตั้งและพัฒนาระบบร้านจำหน่ายสินค้า OTOP SHOWCASE ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๖.๐๐ น.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
  การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกาย
      ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ
      พระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
      งานพระบรมศพ

  ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอัน
      เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ


ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข็มตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ 70 ปี
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.govchannel.go.th
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย

ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today