สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
  
   วาระงานผู้บริหาร
 วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๗.๓๐ น. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๑๘ ปี ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ และห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น ๒  อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น ๔ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น ๔ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๗.๓๐ น.  ร่วมงานครบรอบ  ๑๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก

เวลา ๐๙.๓๐ น.  ร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น ๔ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์โรงแรมรามาการ์เดนส์

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น"โครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แวนดา  แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม/ร้องเรียนการทุจริต
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.

   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate library nacc.go.th/e_learning prd.go.th smartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory Thailand tourism directory lis.parliament.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today