วาระงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
 เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ๒ ทศวรรษ อบต.พลิกโฉมประเทศไทย และกล่าวปาฐกถา หัวข้อ "๒๐ ปี กับการพัฒนาทางท้องถิ่นก้าวต่อไปอย่างไรให้มั่นคง" ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  อ่านต่อ
 วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 เวลา ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ" ตามโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา

เวลา ๑๔.๓๐ น.
ประธานมอบประกาศนียบัตรพร้อมให้โอวาทนักเรียนจบหลักสูตรชั้นสูงสุดของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษษ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี ชั้น ๗ อาคารอายะดา กีรินกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  อ่านต่อ
 เสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสนอข้อคิดเห็น
การให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
 
ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate library banknotes nacc.go.th/e_learning prd.go.th thaifruits-online banknote 20

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2281-2726

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today