วาระงานผู้บริหาร
 วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)

เวลา ๑๐.๐๐ น.  ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น.  ประชุมหารือการเผยแพร่ละครโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด "ค่าของแผ่นดิน : Pride and Dignity of Thais" ณ ห้อประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เวลา ๑๕.๐๐ น.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น ๕ สำนักงาน ก.พ.ร.

เวลา ๑๗.๐๐ น.  ให้สัมภาษณ์สดในรายการ "แสงจากพ่อ" ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS  ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมหารือการเผยแพร่ละครโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด "ค่าของแผ่นดิน : Pride and Dignity of Thais" ณ ห้อประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
      งานพระบรมศพ

  ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอัน
      เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ


ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข็มตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ 70 ปี
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.govchannel.go.th
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย

ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today