วาระงานผู้บริหาร
 วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  • เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี "โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียน ตชด. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สังกัด ตชด.๑๓"  ณ  โรงเรียนเฮงเค็ลไทย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๘ (รางวัลที่ ๓ ประเภททั่วไป กลุ่มเทศบาลตำบล) "โครงการส่งเสริมความซื่อตรง โปร่งใส งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง" ณ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  • เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ร่วมรับฟังการชี้แจงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ห้องไพลิน โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
  • เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานการดำเนินงาน "ตำบลจัดการสุขภาพหนองสาหร่าย" ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  • เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิด "Primary care cluster (PCC)  ณ ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

  • เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมหารือการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ ห้องประชุม ๑๑๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

  • เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมหารือแก้ไขปัญหาการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชิบด้วยกฎหมายบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่แปลงทุ่งหนองใหญ่ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
  อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ปนร.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นต่อ พ.ร.บ.กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่ อปท.ฯ (21/7/2017)  
 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20/7/2017)  
 
  อ่านต่อ
 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนกลุ่มเกษตรกรภาคใต้ ที่ยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ พร้อมแถลงผลการหารือ (19/7/2017)
 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศึกษาดูงานในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (19/7/2017)
 นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (19/7/2017)
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
  การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกาย
      ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ
      พระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
      งานพระบรมศพ

  ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอัน
      เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ


ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข็มตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ 70 ปี
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.govchannel.go.th
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย
แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560
 
 
ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today