วาระงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
 เวลา ๐๙.๓๐ น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อกำกับดูแลการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วิเทศสโมสร ส่วนที่ ๒ กระทรวงการต่างประเทศ

เวลา ๑๓.๓๐ น.   บรรยายพิเศษเรื่อง "การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี และความปรองดองของคนในชาติ" แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและผู้รับผิดชอบระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
เสนอข้อคิดเห็น
การให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
 
ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate library banknotes nacc.go.th/e_learning prd.go.th thaifruits-online banknote 20

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2281-2726

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today