วาระงานผู้บริหาร
 วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)

  • เวลา ๐๘.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล          
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" ณ ห้องประชุมอรรถไกลวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี          
  • เวลา ๑๑.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่วมงานฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

  • เวลา ๐๘.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล          
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" ณ ห้องประชุมอรรถไกลวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี          
  • เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเปรมไชยา หอภาพยนตร์ศาลายา จังหวัดนครปฐม

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

  • เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูลตามหลักมนุษยธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม)
  • เวลา ๑๐.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ... ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานข้าวสารจัดเลี้ยงประชาชน (23/6/2017)
 
  อ่านต่อ
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม The 2017 UN Public Service Forum and Awards Ceremony (23/6/2017)
 
  อ่านต่อ
 ประชุมและรับรางวัล The 2017 UN Public Service Forum, Day & Awards Ceremony ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (23/6/2017)
 การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (20/6/2017)
    อ่านต่อ
 ประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (19/6/2017)
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
  การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกาย
      ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ
      พระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
      งานพระบรมศพ

  ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอัน
      เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ


ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข็มตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ 70 ปี
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.govchannel.go.th
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย

ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today