วาระงานผู้บริหาร
 วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๔.๓๐ น.   ร่วมพิธียกพระนปฎลเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
เวลา ๑๘.๐๐ น.   เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.  ร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน และหีบเพลิงพระราชทานไปยังพระเมรุมาศจำลอง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บมนาถบพิตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)
เวลา ๑๑.๐๐ น.  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๗๒๗ - ๔๐/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๒.๐๐ น.   ประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ณ ห้องประชุม พระยามารวราชเสวี ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานฝ่ายจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็นห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
  อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 การประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีฯ (6/10/2017)
    อ่านต่อ
 ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (29/9/2017)
    อ่านต่อ
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า (28/9/2017)
    อ่านต่อ
 ในพิธีลงนาม MOU การบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ต้นแบบ (25/9/2017)
    อ่านต่อ
 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการฯ (25/9/2017)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
  การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกาย
      ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ
      พระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
      งานพระบรมศพ

  ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอัน
      เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ


งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เข็มที่ระลึกพระราขพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข็มตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ 70 ปี
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย
http://www.govchannel.go.th
 
 
ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today