วาระงานผู้บริหาร
 วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น ๕ อาคาร ๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที  ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ณ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร  อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (15/8/2018)
 
  อ่านต่อ
 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (31/7/2018)
 ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (31/7/2018)
 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (31/7/2018)
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ (31/7/2018)
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต


 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today