การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (27/6/2019)   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  อ่านต่อ  การประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๒ (25/5/2019)   การประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๒  อ่านต่อ
 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (10/5/2019)   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  อ่านต่อ  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (7/5/2019)   การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  อ่านต่อ
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (7/5/2019)   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อ่านต่อ  โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (7/5/2019)   โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (7/5/2019)   การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  อ่านต่อ  หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (7/5/2019)   การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างพฤติกรรมโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม ให้มีวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างเครือข่ายในการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...


   
 
     
     
     
 

 สำนักงาน ป.ป.ช.  สำนักงาน ป.ป.ท.   สคบ.        กรมประชาสัมพันธ์ 
       

 สำนักงาน ก.พ.ร.  สำนักงาน ก.พ.   facebook ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   facebook สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today