ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
   สื่อประชาสัมพันธ์
   ชมภาพยนตร์โฆษณาสำนึกไทยไม่โกง   ความรู้ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ มาตรา 103
ความรู้ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100


ความรู้ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 103
   สื่อการเรียนรู้ของสำนักงาน ป.ป.ช. การแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
1. “กาฝาก”
2. “คุณว่าใครชนะ”
3. “เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย”

4. “แบ่งปันนั้นคือน้ำใจ”

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

 โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (8/3/2019)
    อ่านต่อ
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (28/2/2019)
    อ่านต่อ
 คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพบปะพูดคุยเพื่อกระตุ้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (25/2/2019)
    อ่านต่อ
 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (25/2/2019)
    อ่านต่อ
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (25/2/2019)
   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today