กฎหมาย/ระเบียบ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
iconมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
iconหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0207.2/ว7632 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
iconคู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
iconเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง DE
iconแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
iconระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
iconแบบการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

 การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (27/12/2018)

 การจัดนิทรรศการธงชาติไทย ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (26/12/2018)

 พิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระจายอำนาจ (26/12/2018)

 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (26/12/2018)

 โครงการ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท" รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ (7/12/2018)

 จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของสำนักงานปลัดสำนัดนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (7/12/2018)

 การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (7/12/2018)

 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (3/12/2018)

 การจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลอิเล้กทรอนิกส์และเครือข่ายสารสนเทศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (3/12/2018)

 โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (3/12/2018)

 โครงการระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (3/12/2018)

 การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่จำเป้นต้องจัดเก็บตามระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (28/11/2018)

 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28/11/2018)

 การจ้างบำรุงรัการะบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และบริหารการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (28/11/2018)

 จ้างเหมาบริการรักาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบที่ทำการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (28/11/2018)

 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับวิกฤตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (24/10/2018)

 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (12/10/2018)

 การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้อง Data Center สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (28/9/2018)

 จ้างเหมาบริการบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (28/9/2018)

 การจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (28/9/2018)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today