กฎหมาย/ระเบียบ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
iconมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
iconหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0207.2/ว7632 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
iconคู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
iconแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
iconระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
iconแบบการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
iconแบบการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กปส. และ สคบ.)
iconแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สปน.)
iconแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กปส. และ สคบ.)
iconแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาฯ
   ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

 การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 (6/12/2019)  

 จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28/11/2019)

 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26/11/2019)

 เช่าใช้บริการคู่สายสัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อใช้บรืการอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25/11/2019)

 จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายสารสนเทศ การรับฟังความคิดเห็น (19/11/2019)

 จ้างจัดเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่จำเป็นต้องจัดเก็บตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (19/11/2019)

 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (19/11/2019)

 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้อง data Center ของ สปน. ปีงบประมาณ 2563 (15/11/2019)

 จ้างเหมาบริการดูแลรักาาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15/11/2019)

 จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับวิกฤตกรุงเทพมหานครของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15/11/2019)

 จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15/11/2019)

 การจัดโครงการกิจกรรม "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" ประจำ ๒๕๖๒ (1/11/2019)

 จ้างจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (8/10/2019)

 จัดพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28/9/2019)

 การปรับปรุงโถงทางเดินบอร์ดประชาสัมพันธ์และซุ้มประตูทางขึ้นอาคาร รวมทั้งปรับพื้นที่ห้องใต้บันไดเป็นห้องรับรองและห้องน้ำ (27/9/2019)

 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ (27/9/2019)

 โครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ E-Book (25/9/2019)

 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25/9/2019)

 การปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สินห้องประชุม 111 ระบบท่อรับน้ำฝนบริเวณกันสาด ชั้น 2 กองคลัง และห้องผู้อำนวยการกองคลัง (25/9/2019)

 โครงการจ้างจัดพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (EGCC) ประจำปี พ.ศ. 2562 (25/9/2019)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today