กฎหมาย/ระเบียบ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
iconมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
iconหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0207.2/ว7632 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
iconคู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
iconเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง DE
iconแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
iconระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
iconแบบการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักาษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (19/3/2019)  

 จัดซื้อวัสดุสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18/3/2019)  

 โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (15/3/2019)

 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1/3/2019)
 
  อ่านต่อ

 การจัดวื้อวัสดุสำนักงานประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับหน่วยงานภายใน สปน. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1/3/2019)

 โครงการพัฒนาระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (5/2/2019)

 จ้างจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (30/1/2019)

 การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (27/12/2018)

 การจัดนิทรรศการธงชาติไทย ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (26/12/2018)

 พิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระจายอำนาจ (26/12/2018)

 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (26/12/2018)

 โครงการ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท" รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ (7/12/2018)

 จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของสำนักงานปลัดสำนัดนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (7/12/2018)

 การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (7/12/2018)

 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (3/12/2018)

 การจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลอิเล้กทรอนิกส์และเครือข่ายสารสนเทศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (3/12/2018)

 โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (3/12/2018)

 โครงการระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (3/12/2018)

 การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่จำเป้นต้องจัดเก็บตามระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (28/11/2018)

 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28/11/2018)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today