กฎหมาย/ระเบียบ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
iconมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
iconหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0207.2/ว7632 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
iconคู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
iconแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
iconระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
iconแบบการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

 จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (20/6/2019)

 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (19/6/2019)

 การจัดพิธีมอบรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" (6/6/2019)

 การจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (29/5/2019)

 การจัดทำบัตรเชิญและเอกสารประกอบการเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (21/5/2019)

 จัดสถานที่และบริหารจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (21/5/2019)

 โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (21/5/2019)

 จัดทำซุ้มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 (16/5/2019)

 การจัดวื้อวัสดุสำนักงานสำหรับหน่วยงานภายใน สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8/5/2019)

 จ้างผลิตเผยแพร่วีดิทัศน์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (7/5/2019)

 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26/4/2019)

 จัดหาเครื่องแบบราชการ (11/4/2019)

 การจัดทำวีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติ (10/4/2019)

 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักาษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (19/3/2019)

 จัดซื้อวัสดุสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18/3/2019)

 โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (15/3/2019)

 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1/3/2019)
 
  อ่านต่อ

 การจัดวื้อวัสดุสำนักงานประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับหน่วยงานภายใน สปน. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1/3/2019)

 โครงการพัฒนาระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (5/2/2019)

 จ้างจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (30/1/2019)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today