กฎหมาย/ระเบียบ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
iconมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
iconหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0207.2/ว7632 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
iconคู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
iconแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
iconระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
iconแบบการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
iconแบบการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กปส. และ สคบ.)
iconแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สปน.)
iconแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กปส. และ สคบ.)
iconแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาฯ
   ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

 จ้างจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (8/10/2019)

 จัดพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28/9/2019)

 การปรับปรุงโถงทางเดินบอร์ดประชาสัมพันธ์และซุ้มประตูทางขึ้นอาคาร รวมทั้งปรับพื้นที่ห้องใต้บันไดเป็นห้องรับรองและห้องน้ำ (27/9/2019)

 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ (27/9/2019)

 โครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ E-Book (25/9/2019)

 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25/9/2019)

 การปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สินห้องประชุม 111 ระบบท่อรับน้ำฝนบริเวณกันสาด ชั้น 2 กองคลัง และห้องผู้อำนวยการกองคลัง (25/9/2019)

 โครงการจ้างจัดพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (EGCC) ประจำปี พ.ศ. 2562 (25/9/2019)

 จัดกิจกรรมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ ๓ "รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม" (19/9/2019)

 การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและโถงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (12/9/2019)

 การปรับปรุงว่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ห้องประชุม ๑๑๑ ระบบท่อรับน้ำฝนบริเวณกันสาดชั้น ๒ กองคลัง และห้องผู้อำนวยการกองคลัง (2/9/2019)

 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (2/9/2019)

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (2/9/2019)

 การจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร (Thailand Executive Diary 2020) และปฏิทินประจำปี ๒๕๖๓ (5/8/2019)

 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (22/7/2019)

 ราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ฯ (18/7/2019)

 โครงการพัฒนาระบบตรวจราชการอิเล้กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (9/7/2019)

 จ้างพิมพ์รายงานผลการตรวจราชการของผุ้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ E-Book พร้อมจัดส่ง เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ (1/7/2019)

 จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (20/6/2019)

 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (19/6/2019)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today