กฎหมาย/ระเบียบ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
iconพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
iconมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
iconหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0207.2/ว7632 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
iconคู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
iconแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
iconระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
iconแบบการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
iconแบบการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กปส. และ สคบ.)
iconแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สปน.)
iconแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กปส. และ สคบ.)
iconแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาฯ
   ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

 ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (28/9/2020)
    อ่านต่อ

 ราคากลางโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สปน. พร้อมติดตั้ง (16/9/2020)
    อ่านต่อ

 ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (1/9/2020)
    อ่านต่อ

 ราคากลางจ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้วยการประชุมทางวีดิทัศน์ (Teleconference) (31/8/2020)
    อ่านต่อ

 ราคากลางโครงการระบบประชุมทางไกล (video Confereance) (27/8/2020)
    อ่านต่อ

 ราคากลางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 (11/8/2020)
    อ่านต่อ

 การเช่ารถยนต์นั่งไม่เกิน ๗ ที่นั่ง (รถเก๋ง) สำหรับใช้ในราชการ จำนวน ๒ คัน (22/7/2020)

 ราคากลางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (17/7/2020)
    อ่านต่อ

 โครงการจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร ประจำปี ๒๕๖๔ (Thailand Exective Diary 2021) (9/6/2020)

 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินรางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (27/5/2020)

 การจัดทำหนังสือราชาศัพท์ (27/5/2020)

 การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำหรับหน่วยงานภายใน สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28/2/2020)

 จ้างถ่ายเอกสารให้กับหน่วยงานภายใน สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (21/1/2020)

 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสบับสนุนภารกิจการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการภูมิภาค (20/1/2020)

 ราคากลางบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง 1111 ปีงบประมาณ 2563 (8/1/2020)

 เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์สำหรับใช้งานและที่หมดความจำเป็นในการใช้งานเพื่อรอการจำหน่าย (8/1/2020)

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (8/1/2020)

 การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 (6/12/2019)

 จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28/11/2019)

 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26/11/2019)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today