ข่าวประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17/6/2020)
 ประกวดราคาซื้อ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการข้อมมูลข่าวสารของราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/4/2020)
 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (24/2/2020)
 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/1/2020)
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อดำเนินการในการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/1/2020)
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (6/12/2019)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจัดสอบโดยวิธการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (26/11/2019)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก (23/7/2019)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวมของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (24/6/2019)
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12/6/2019)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today