ข่าวประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
 
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวมของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/3/2019)  
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4/3/2019)
 แผนการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (25/10/2018)
 ประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/9/2018)
 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานกองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/8/2018)
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/8/2018)
 ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/8/2018)
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่ารถยนต์ (ตู้) สำหรับใช้ในราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑๒ คัน (16/8/2018)
 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการศึกาษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6/7/2018)
 แก้ไขวันยื่นข้อเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4/7/2018)
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today