สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
 
   สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
"เป็นองค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน โปร่งใส และบริการเป็นเลิศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และสังคม"

 ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (17/1/2020)  
 ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563 (17/1/2020)  
 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (10/1/2020)  
 ข่าวฉบับเดือนธันวาคม 2562 (10/1/2020)  
 รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือนพฤศจิกายน 2562 (10/1/2020)  
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 9/2562 (10/1/2020)  
 รายงานผลการก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (4/12/2019)
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลรายปี ประจำปี 2562 (3/12/2019)
 แบบคำขอกู้เงินฉูกเฉินปันผลปี2562 (3/12/2019)
 ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 11 (3/12/2019)
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
๑. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ ๕.๕๕ ต่อปี
๒. เงินกู้สามัญ ร้อยละ ๕.๘๐ ต่อปี
๓. เงินกู้สามัญเพื่อการมียานพาหนะ ร้อยละ ๕.๘๐ ต่อปี
๔. เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๔.๓๐ ต่อปี
๕. เงินกู้สามัญ (กรณีพิเศษ) ร้อยละ ๓.๑๕ ต่อปี
๖. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ร้อยละ ๓.๕๕ ต่อปี
๗. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๕.๐๕ ต่อปี
๘. เงินกู้เพื่อบรรเทาหนี้สินและเสริมสร้างความมั่นตงของสมาชิก ร้อยละ ๕.๘๐ ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป    
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
๑. เงินฝากประจำ ร้อยละ ๑.๘๕  ต่อปี
๒. เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ ๑.๕๐  ต่อปี
๓. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    
     - วงเงินไม่เกิน ๓ ล้านบาท ร้อยละ ๒.๓๐  ต่อปี
     - วงเงินตั้งแต่ ๓ ล้านบาท ขึ้นไป ร้อยละ ๒.๕๕  ต่อปี
๔. เงินฝากทวีสินพิเศษ ร้อยละ ๒.๘๕  ต่อปี
   ติดต่อเรา
โทรศัพท์  ๐๒ ๒๘๓ ๔๓๒๐
โทรสาร   ๐๒ ๒๘๓ ๔๓๑๘

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today