สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
 
   สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
"เป็นองค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน โปร่งใส และบริการเป็นเลิศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และสังคม"

 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 6/2563 (9/6/2020)
 ข่าวฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (9/6/2020)
 รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 4 (9/6/2020)
 รายงานผลการประเมินผลตามตัวชี้วัด ระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ โครงการ/กิจกรรม และสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ พร้อมผลสัมฤทธิ์การใช้งบประมาณ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ (9/6/2020)
 ประกาศ เรื่องการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.สปน. (9/6/2020)
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ฉบัยที่ 3 (9/6/2020)
 หนังสือขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (9/6/2020)
 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี 2563 (9/6/2020)
 ประกาศ เรื่องผลการการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.สปน. (9/6/2020)
 ประกาศ เรื่องกำหนดวันให้บริการของ สอ.สปน. สัปดาห์ละ 3 วัน (9/6/2020)
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
๑. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี
๒. เงินกู้สามัญ ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
๓. เงินกู้สามัญเพื่อการมียานพาหนะ ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
๔. เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๔.๐๐ ต่อปี
๕. เงินกู้สามัญ (กรณีพิเศษ) ร้อยละ ๒.๘๕ ต่อปี
๖. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปี
๗. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี
๘. เงินกู้เพื่อบรรเทาหนี้สินและเสริมสร้างความมั่นตงของสมาชิก ร้อยละ ๕.๕๐ ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป    
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
๑. เงินฝากประจำ ร้อยละ ๑.๕๕  ต่อปี
๒. เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ ๑.๒๐  ต่อปี
๓. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    
     - วงเงินไม่เกิน ๓ ล้านบาท ร้อยละ ๒.๐๐  ต่อปี
     - วงเงินตั้งแต่ ๓ ล้านบาท ขึ้นไป ร้อยละ ๒.๒๐  ต่อปี
๔. เงินฝากทวีสินพิเศษ ร้อยละ ๒.๔๕  ต่อปี
   ติดต่อเรา
โทรศัพท์  02 283 4304, 02 283 4323-24
โทรสาร   02 283 4320

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today