กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
   HRD E - Learning
 
   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ผลสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
   แบบคำขออนุญาตถ่ายเอกสาร
 
   ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติของข้าราชการพลเรือนดีเด่น สปน. ประจำปี พ.ศ. 2562
............................................................................................................................................


พิธีมอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของ สปน. ประจำปีการศึกษา 2562
............................................................................................................................................


กิจกรรมการตรวจติดตามผลการรักษา ประจำรอบ 4 เดือน
............................................................................................................................................


การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
............................................................................................................................................
   เรื่องน่ารู้
         ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
...........................................................................................................................................

        
HR 5.0 การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุค 5G (ตอนจบ) 
...........................................................................................................................................

         HR 5.0 การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุค 5G (ตอนแรก)
...........................................................................................................................................
           วิธีการปรับ Mindset ฉบับพร้อมใช้ 
...........................................................................................................................................
           สิทธิประโยชน์ กบข.   
...........................................................................................................................................
           สัมมนา มันส์หู : การคิดเชิงวิพากษ์  
...........................................................................................................................................
           นวัตกรรมพร้อมใช้ โมบายแอปพลิเคชัน 
............................................................................................................................................
 
นางช่อทิพย์ โหระกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

   Facebook กองการเจ้าหน้าที่
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                            

        

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today