กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
   HRD E - Learning
 
   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ผลสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
   แบบคำขออนุญาตถ่ายเอกสาร
 
   ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแจ้งผลการตรวจติดตามผลการรักษา พบแพทย์ และรับยา
............................................................................................................................................
   
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
............................................................................................................................................
   
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์
............................................................................................................................................
  
โครงการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. 
............................................................................................................................................
   
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2562 
............................................................................................................................................
      
กิจกรรมแนะแนวเตรียมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. 

............................................................................................................................................
 
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
   เรื่องน่ารู้
           วิธีการปรับ Mindset ฉบับพร้อมใช้ 
...........................................................................................................................................
           สิทธิประโยชน์ กบข.  
...........................................................................................................................................
           สัมมนา มันส์หู : การคิดเชิงวิพากษ์ 
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
    รู้ทันเทรนด์ AR นวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนอนาคต 
............................................................................................................................................
          ออกแบบ ตกแต่ง QR code 
 
นางช่อทิพย์ โหระกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

   Facebook กองการเจ้าหน้าที่
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                            

        

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today