ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 
   รายงานการชุมนุม บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 
 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 4 ภาค ขอยกเลิกการประกาศพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น จังหวัดเชียงรายเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 4 ภาค จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอยกเลิกการประกาศพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น จังหวัดเชียงรายเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว   อ่านต่อ
 นายชลมานะ ลี้ตระกูล และคณะ ขอให้ตรวจสอบ กรณีการทำสัญญาอนุญาตเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท รวมมิตรการเกษตร จำกัด เป็นเหตุทำให้ราษฎรที่เช่าที่ปลูกสร้างอาคารในพื้นที่ดังกล่าว
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายชลมานะ ลี้ตระกูล และคณะ จำนวน 30 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบ กรณีการทำสัญญาอนุญาตเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท รวมมิตรการเกษตร จำกัด เป็นเหตุทำให้ราษฎรที่เช่าที่ปลูกสร้างอาคารในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บค่าเช่าช่วงอาคารของบริษัทฯ ดังกล่าว   อ่านต่อ
 สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด จังหวัดปทุมธานี ขอให้แก้ไขหลักเกณฑ์การใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด จังหวัดปทุมธานี จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขหลักเกณฑ์การใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558   อ่านต่อ
 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ขอให้ตรวจสอบ กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทรกแซงการดำเนินการในคดีเหมืองทองคำ
 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบ กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทรกแซงการดำเนินการในคดีเหมืองทองคำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพรชบูรณ์ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี   อ่านต่อ
 ตัวแทนในนามคนพิการไทย ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนในนามคนพิการไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และครอบครัวคนพิการ   อ่านต่อ
 ภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ไทย เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ไทย จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขอให้ทบทวนแผนการบริหารจัดการปัญหาสุนัข และแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   อ่านต่อ
 ทีมเดิน วิ่ง ปั่น (เชียงใหม่ – กรุงเทพ) แหล่งเอราวัณ – บงกช เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบและชี้แจงการต่อสัญญาปิโตรเลียมแหล่งอ่าวไทยเอราวัณ – บงกช
 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ทีมเดิน วิ่ง ปั่น (เชียงใหม่ – กรุงเทพ) แหล่งเอราวัณ – บงกช จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบและชี้แจงการต่อสัญญาปิโตรเลียมแหล่งอ่าวไทยเอราวัณ – บงกช เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ภาพการประชุม
 
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 (6/12/2018)
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   อ่านต่อ
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้แก่ราษฎร จากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงโดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) (4/10/2018)
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (4/10/2018)
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นางศรีสำอาง โกศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ   อ่านต่อ
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้เดินทางไปจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรี (3/10/2018)
 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้เดินทางไปจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561   อ่านต่อ
 (นายสมพาศ นิลพันธ์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (13/9/2018)
 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 (นายสมพาศ นิลพันธ์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะ ในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ชุมชนแม่กุ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าว ประกาศ และกิจกรรม ศบช.
 
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) และนำผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำกิจกรรมสาธาณประโยชน์ “ทำความสะอาดห้องน้ำและลานวัด อิ่มใจ อิ่มบุญ”
 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย และนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการและนำผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำกิจกรรมสาธาณประโยชน์ “ทำความสะอาดห้องน้ำและลานวัด อิ่มใจ อิ่มบุญ”   อ่านต่อ
 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน โดยได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์
 เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2561 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน โดยได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรี   อ่านต่อ
 (นายสมพาศ นิลพันธ์) ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน โดยได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สัญจรเพื่ออำนวยความสะดวก
 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (นายสมพาศ นิลพันธ์) ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน นางมาลินี ภาวิไล และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน โดยได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สัญจรเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรี   อ่านต่อ
 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์ และนางประภาศรี บุญวิเศษ) พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   รายงานประจำปี
     
     
     
   เอกสารเผยแพร่ ศูนย์บริการประชาชน
 
 #อย่าให้ใครว่าไทย... (8/6/2016)
 ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
ไทยผีเข้า #อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
ไทยหัวสูง #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
  อ่านต่อ
 PSC 1111 Mobile Application (10/2/2016)
 PSC 1111 Mobile Application  อ่านต่อ
 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (10/2/2016)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...


 

PSC 1111
Mobile Application ดาวน์โหลด รูปภาพการรับโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 385 ศูนย์

DOWNLOAD (ภาพผู้รับโล่)

DOWNLOAD (ภาพกลุ่ม)

ภาพบรรยากาศงาน พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะDOWNLOAD


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


ประเด็นคำถำม-คำตอบ

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการรับร้องมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารประกอบการอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์ 
ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
โดย 
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผอ. ศูนย์บริการประชาชน


 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  

 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
 
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
 

 DOWNLOND
 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  
 
 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  ภาคผนวก

   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


   สถิติการเยี่ยมชม ศบช.
 

   สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today