ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
 
   รายงานการชุมนุม บริเวณทำเนียบรัฐบาล
 
 สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) เพื่อขอให้ทบทวนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจากมีผลต่อการดำรงชีวิตของราษฎร   อ่านต่อ
 สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ขอทราบผลความคืบหน้า การแก้ไขปัญหา กรณีได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้า การแก้ไขปัญหา กรณีได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 200,000 คน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้   อ่านต่อ
 บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้พิจารณารายชื่อราษฎรที่อาศัยและทำกินในพื้นที่เขตตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ราษฎรหมู่ที่ 1 บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิจารณารายชื่อราษฎรที่อาศัยและทำกินในพื้นที่เขตตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ไดรับสิทธิ์ในการดำเนินการตามโครงการเดินสำรวจ จัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GSS Network ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย   อ่านต่อ
 เครือข่ายเกษตรกรรม เมล็ด & พืชพันธุ์ธรรมชาติ ขอให้ทบทวน ข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เครือข่ายเกษตรกรรม เมล็ด & พืชพันธุ์ธรรมชาติ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวน ข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกร   อ่านต่อ
 เครือข่ายองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแห่งประเทศไทย ขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ... ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เครือข่ายองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ... ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หากมีการประกาศใช้จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนา   อ่านต่อ
 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ขอให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ...
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ... เนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศ และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนา   อ่านต่อ
 สภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สปศ.) ขอให้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อองค์กรเกษตรกรที่มีความพร้อมจำนวน 209 องค์กร
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สปศ.) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อองค์กรเกษตรกรที่มีความพร้อมจำนวน 209 องค์กร จำนวน 4,490 ราย เพื่อดำเนินโครงการภายใต้ “โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 3” ของกรมปศุสัตว์   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ภาพการประชุม
 
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2562 (20/2/2019)
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน และรับทราบผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจำนวน 8 คณะ พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นปัญหาเร่งด่วนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ   อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสาธารณะ (12/2/2019)
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสาธารณะ โดยมีที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (พันเอก คฑาวุธ ขจรกิตติยุทธ) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562 (12/2/2019)
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ราชการสะดวก มีการพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 350 คน ประกอบด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด   อ่านต่อ
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ได้ลงพื้นที่ประชุมหารือกับพระปริยัติโศภณ(อิทธิยาวุธ ธีรวโร ป.ธ. 9) ในการเตรียมงานการจัดโครงการประชุมเชิงเสวนาการพัฒนาลำน้ำและคูคลอง (24/1/2019)
 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และคณะได้ลงพื้นที่ประชุมหารือกับพระปริยัติโศภณ(อิทธิยาวุธ ธีรวโร ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดดอนเมืองพระอารามหลวง ในการเตรียมงานการจัดโครงการประชุมเชิงเสวนาการพัฒนาลำน้ำและคูคลอง (คลองเปรมประชากร) เพื่อทำถวายในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก   อ่านต่อ
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 (6/12/2018)
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าว ประกาศ และกิจกรรม ศบช.
 
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ณ โรงเเรมรอยัล ริเวอร์เเคว รีสอร์ท เเอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี 
 เมื่อวันที่ 19 -21 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ เเละผู้อำนวยการส่วนเเผนเเละประเมิินผล (นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ณ โรงเเรมรอยัล ริเวอร์เเคว รีสอร์ท เเอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี  อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิชิต) พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิชิต) พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่   อ่านต่อ
 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่เขตบางแค และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่เขตบางแค และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่   อ่านต่อ
 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน
 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   รายงานประจำปี
     
     
     

 

PSC 1111
Mobile Application

   เอกสารเผยแพร่ ศูนย์บริการประชาชน


   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  ภาคผนวก

   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


   สถิติการเยี่ยมชม ศบช.
 

   สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today