สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
 
 
 
   สถิติการใช้งาน
 

            
   ข่าวกิจกรรม
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (7/1/2019)
 สำนักกฎหมายและระเบียบกลางเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป ณ ลานหน้าเรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันพระ วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  อ่านต่อ
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (2/10/2018)
 สำนักกฎหมายและระเบียบกลางเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป ณ ลานหน้าเรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันพระ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561  อ่านต่อ
 การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (2/10/2018)
 สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายปกรณ์เกียรติ วาณิชวัฒนากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งเป็นบรรยายความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ และแนวทางการของบประมาณของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค 15 มิถุนายน 2562 (10/6/2019)
  โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี (MayFair Ballroom C) ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ ครั้งที่ 3/2561 (24/5/2018)
 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล  อ่านต่อ

 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการ (27/4/2018)
 นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   เรื่องน่ารู้
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 แบบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
 การแต่งกายลูกจ้างประจำของส่วนราชการภายหลังเกษียณอายุราชการเพื่อใช้ในการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สื่อรณรงค์เผยแพร่การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 
 การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
 หลักเกณฑ์การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา”
   เปิดบ้าน งตง.
 
 บทความที่ 10 ทรัพย์สินทางราชการ (27/4/2018)
 บทความที่ 9 การจัดทำฎีกาเบิกเงินและการเขียนเช็คสั่งจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1/2/2018)
 บทความที่ 8 การจัดจ้างขุดลอกลำน้ำ (1/2/2018)
ดูทั้งหมด...
   ผู้บริหารนายวิริยะ รามสมภพ
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 


   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           
        

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today