กองคลัง
           
   สถิติการใช้งาน

   ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง
 
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
 รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
 รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
 รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
 รายงานการเงินประจำปี 2561 โดยรับรองจาก สตง.
 รายงานงบทดลอง มี.ค.62
 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 คู่มือการยืมเงินราชการ
 คู่มือการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/สัมมนา
ดูทั้งหมด...
   หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง
 
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)
 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน
ดูทั้งหมด...
   กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ดูทั้งหมด...
   เอกสารเผยแพร่
  • รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
  • งบทดลองประจำเดือนและรายงานการเงินประจำปี
  • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
  • คู่มือการปฏิบัติงานคลัง
  • แบบฟอร์มต่าง ๆ
   ปฏิทิน

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
   แบบสำรวจ

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today