กองคลัง
           
   สถิติการใช้งาน

   ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง
 
 รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 (14/1/2020)  
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (14/1/2020)  
 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (18/12/2019)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (13/12/2019)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สำหรับเดือน ตุลาคม 2562 (13/11/2019)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (13/11/2019)
 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 (13/11/2019)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (18/10/2019)
 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 (18/10/2019)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (15/10/2019)
 คู่มือการสนับสนุนงานด้านยานพาหนะ (20/9/2019)
 คู่มือการดูแลอาคาร สถานที่ของ สปน. (20/9/2019)
 คู่มือการบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน (20/9/2019)
 คู่มือด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. (20/9/2019)
 คู่มือด้านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (20/9/2019)
ดูทั้งหมด...
   หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง
 
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)
 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน
ดูทั้งหมด...
   กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
 นร 0702/ ว 112 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด...
   ปฏิทิน

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
   แบบสำรวจ

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today