กองคลัง
           
   สถิติการใช้งาน

   ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ด้านการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวม ฉบับปรับปรุง (24/9/2020)  
 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ สนับสนุนงานด้านยานพาหนะ ฉบับปรับปรุง (24/9/2020)  
 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จายในการอบรมสัมมนา ฉบับปรับปรุง (24/9/2020)  
 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ การยืมเงินราชการ ฉบับปรับปรุง (24/9/2020)  
 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ฉบับปรับปรุง (24/9/2020)  
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 (18/9/2020)  
 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 (9/9/2020)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (29/8/2020)
 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (14/8/2020)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (15/7/2020)
 รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 (13/7/2020)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (15/6/2020)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 (15/6/2020)
  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (10/6/2020)
  รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 (8/5/2020)
ดูทั้งหมด...
   หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง
 
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)
 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน
ดูทั้งหมด...
   กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
 นร 0702/ ว 112 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด...
   ปฏิทิน

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
   แบบสำรวจ

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today