กองคลัง
           
   สถิติการใช้งาน

   ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง
 
 คู่มือการสนับสนุนงานด้านยานพาหนะ (20/9/2019)
 คู่มือการดูแลอาคาร สถานที่ของ สปน. (20/9/2019)
 คู่มือการบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน (20/9/2019)
 คู่มือด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. (20/9/2019)
 คู่มือด้านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (20/9/2019)
 คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (20/9/2019)
 คู่มือด้านการบัญชี (20/9/2019)
 คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (20/9/2019)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 (12/9/2019)
 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 (12/9/2019)
 แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่าย เงินงบประมาณ / เงินงบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2554 - 2561 (กรณีมีหนี้ผูกพัน) (6/9/2019)
 แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณ / เงินงบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2562 (กรณีมีหนี้ผูกพัน) (6/9/2019)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (20/8/2019)
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (20/8/2019)
 รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (13/8/2019)
ดูทั้งหมด...
   หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง
 
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)
 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน
ดูทั้งหมด...
   กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
 นร 0702/ ว 112 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด...
   ปฏิทิน

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
   แบบสำรวจ

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today