สำนักตรวจราชการ (สตร.)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 
 1. เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพร

2. ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facebook สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
  อ่านต่อ
 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 343/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง คำสั่งการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
  อ่านต่อ
 การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
 รูปแบบการรายงานการประเมินผลตามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 PDF File    Word Fille
  อ่านต่อ
 แนวทางการตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 

ข้อมูลและแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อ่านต่อ

 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเด็นนโยบายสำคัญ : แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ
 
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
และการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today