สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
  


   วาระงานผู้บริหาร
 วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๓๐ น.   ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี 


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรษักดิ์ เรียงเครือ)


เวลา ๑๐.๐๐ น.   ประชุมหารือหน่วยงานในกำกับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม/ร้องเรียนการทุจริต
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.

   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต
ASEAN THAILAND 2019
AIPA 2019


 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory Thailand tourism directory

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today