สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
  
   วาระงานผู้บริหาร
 วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่วมประชุมชี้แจงการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ"  รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๘๐๑ ชั้น ๑๘ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๕.๐๐ น. ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ วัดเชียงรากน้อย และวัดเปรมประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต
ASEAN THAILAND 2019
AIPA 2019


 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today