วาระงานผู้บริหาร
 วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๓.๓๐ น ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ พระที่นั่งอัมพรสถาน

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

เวลา ๐๖.๓๐ น.
ร่วมเดินทางกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น

  อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลรับมอบเงินจากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (11/8/2017)
 
  อ่านต่อ
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งมอบรถเข็น Wheel Chair ให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (11/8/2017)
 
  อ่านต่อ
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวการจัดงาน (2/8/2017)
 
  อ่านต่อ
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (31/7/2017)
 
  อ่านต่อ
 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดสรรและส่งมอบข้าวสารพระราชทานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ (25/7/2017)
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
  การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกาย
      ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ
      พระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

  แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับ
      งานพระบรมศพ

  ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอัน
      เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ


ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข็มตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ 70 ปี
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย
http://www.govchannel.go.th
 
 
ginfo nesac stkc thaigov gpf villagefund tkc gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today