วาระงานผู้บริหาร
 วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมหารือนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ ห้องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ชั้น ๒ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

เวลา ๐๙.๓๐ น.  ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ ชั้น ๑ กระทรวงการคลัง
เวลา ๑๖.๐๐ น.  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเซนทาราฯ จังหวัดอุดรธานี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ)

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. อบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๕  ณ โรงแรมพลูแมน รางน้ำ กรุงเทพฯ
  อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 การจัดงานคล้ายวันสถาปนา สปน. ครบรอบปีที่ ๕๘ และเทศกาลสงกรานต์ (17/4/2018)
 งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (17/4/2018)
 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ (9/4/2018)
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการสายตรงไทยนิยม (4/4/2018)
 การประชุมผู้บริหาร สปน. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (3/4/2018)
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
เข็มที่ระลึกพระราขพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ราชการสะดวก GECC
นโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย
http://www.govchannel.go.th
 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today