วาระงานผู้บริหาร
 วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั่วคราว (ในอาคารที่กำลังก่อสร้าง) หอภาพยนตร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ)

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตรวจประเมินมาตรฐานและตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ จังหวัดนครพนม  อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 สปน. ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการรับบริจาคโลหิต (22/6/2018)  
 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (22/6/2018)  
 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.๑๐ (19/6/2018)
 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำฯ (18/6/2018)
 การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๖ (18/6/2018)
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
เข็มที่ระลึกพระราขพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม
 การขอสื่อและการฝึกอบรม
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ราชการสะดวก GECC
นโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด อย่าให้ใครว่าไทย
http://www.govchannel.go.th
 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today