สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค


สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
  
100th
forking
   วาระงานผู้บริหาร
 วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ)

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานตามหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
  อ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์การแต่งเครื่องแบบ
  เครื่องแบบข้าราชการการเมือง
      

  เครื่องแบบพิธีการข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการของ
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบสอบถาม
   บริการต่าง ๆ
 งานตรวจราชการ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.
 ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เสนอแนะ/สอบถาม/ร้องเรียนการทุจริต
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง DE
 Webmail สปน.
   ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
  ข้อตกลงระดับการให้บริการการจัดการ
      เรื่องราวร้องทุกข์

  ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
  ภาคผนวก
   คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน.
  การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
      ที่กระทำโดยเอกชน

  การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติ
      ประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่
      เสียชีวิต
ASEAN THAILAND 2019
AIPA 2019


 
 
ginfo nesac stkc gpf villagefund gcc senate librarynacc.go.th/e_learning prd.go.thsmartjob.doe.go.th www.reformvoice.com Thailand tourism directory Thailand tourism directory

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today