เลือกปี เดือน ชนิดของข้อมูล และกดปุ่ม เพื่อเรียกดูข้อมูล

แผนภาพแสดงจำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน
ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 3847 ครั้ง
      179
930
121
1050
116
958
21
472


วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ภายในเครือข่าย 437 ครั้ง     ภายนอกเครือข่าย 3410 ครั้ง
สั่งพิมพ์