เลือกปี เดือน ชนิดของข้อมูล และกดปุ่ม เพื่อเรียกดูข้อมูล

แผนภาพแสดงจำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน
ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 6512 ครั้ง
      21
619
134
1027
128
925
130
1334
35
790
102
1075
1
191
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ภายในเครือข่าย 551 ครั้ง     ภายนอกเครือข่าย 5961 ครั้ง
สั่งพิมพ์