เลือกปี เดือน ชนิดของข้อมูล และกดปุ่ม เพื่อเรียกดูข้อมูล

แผนภาพแสดงจำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน
ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 2404 ครั้ง
      93
650
110
633
103
667
3
145


วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ภายในเครือข่าย 309 ครั้ง     ภายนอกเครือข่าย 2095 ครั้ง
สั่งพิมพ์