เลือกปี เดือน ชนิดของข้อมูล และกดปุ่ม เพื่อเรียกดูข้อมูล

แผนภาพแสดงจำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน
ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 33321 ครั้ง
      5
358
81
645
97
622
28
543
18
797
82
819
106
863
115
1479
107
1187
88
826
60
677
48
838
94
1147
10127
1561
6118
1172
125
796
108
769
20
395
25
375
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ภายในเครือข่าย 17452 ครั้ง     ภายนอกเครือข่าย 15869 ครั้ง
สั่งพิมพ์